DESCHIDERE SESIUNE ÎN CADRUL PLANULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI – GAL MICROREGIUNEA BELCEȘTI FOCURI

0
46 views

Nr. De referință al sesiunii : M 41.121 – 02/decembrie 2013, apelul 2

M 41. 312 – 02/decembrie 2013, apelul 3

M 41. 421 – 02/decembrie 2013, apelul 1

 

Asociația Grupul de Acțiune Local Microregiunea Belcești – Focuri, autorizată de Autoritatea de management PNDR pentru implementarea Strategiei de

Dezvoltare a teritoriului, aduce la cunoștința potențialilor beneficiari din Comunele: Bălțați, Belcești, Coarnele Caprei, Erbiceni, Fântânele, Focuri, Scobinți, Sirețel și Orașul

Dolhasca, deschiderea apelurilor de depunere a proiectelor pe măsurile 41.121, 41.312, 41.421, in perioada 17 decembrie 2013 – 20 ianuarie 2014.

Data publicării – 18 decembrie 2013.

 

Măsura 41.121 – Modernizarea exploatatiilor agricole.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sunt fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în principal

activităţi agricole – activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – a căror exploataţie este situată pe teritoriul GAL, are o

dimensiune economica de peste 2 UDE și care este înregistrată în Registrul unic de identificare/Registrul agricol.

 

Măsura 41.312 – Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 312:

1. Micro-întreprinderile aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr.361/ 2003 şi în legislaţia naţională în vigoare(având mai puţin de 10 angajaţi şi care

realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale în valoare de până la 2,0 milioane Euro echivalent în lei) – a se vedea categoriile de beneficiari din Anexa 10.

 

2. Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) – care se vor angaja că până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de

persoană fizică autorizată3 şi să funcţioneze ca microîntreprinderi, iar în situaţia în care, în urma autorizării, se modifică reprezentantul legal al proiectului, vor depune toate

documentele ce demonstrează transferul dreptului de reprezentare pentru noua formă de organizare juridică, această modificare neafectând respectarea criteriilor de

eligibilitate şi selecţie ale Cererii de finanţare.

 

Măsura 41.421 – Implementarea proiectelor de cooperare

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 421:

Grupuri de Acţiune Locală beneficiare ale Măsurii 431 – Sub-măsura 431.2 “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului”

care au încheiat contract de finanțare cu APDRP în cadrul acestei submăsuri;

2

Alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care își desfășoară activitatea pe teritoriul unui Grup de Acțiune Locală beneficiar al Măsurii 431 – Sub-măsura 431.2 “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului”, care are încheiat contract de finanțare cu APDRP în cadrul acestei sub-măsuri.

 

Data limită de primire a proiectelor / locul depunerii proiectelor pe măsurile 41.421, 41.312 si 41.121 : 20 ianuarie 2014, orele 12.00, la sediul GAL din Sat

Belcesti, Comuna Belcesti, Judetul Iasi.

 

Informații detaliate privind accesarea măsurilor în cadrul Programului LEADER, la nivelul GAL “Microregiunea Belcesti-Focuri” sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” aferent măsurii din PNDR (Versiunea 10 a Ghidului Solicitantului pentru Măsura 121, Versiunea 06 a Ghidului solicitantului pentru masura 312, Versiunea 05 a Ghidului solicitantului pentru masura 421), în Apelul de selecție accesibil pe pagina www.galbelcestifocuri.ro, la sediul GAL pe suport tipărit și in format electronic (CD/DVD), precum și la adresa http://www.apdrp.ro/.

 

 

Date de contact pentru informații suplimentare: GAL“Microregiunea Belcești-Focuri”:

Adresa: Sat Belcești, Comuna Belcești, județul Iași

Tel 0786.011.011

Fax: 0232.733.018

E-mail: office@galbelcestifocuri.ro

Web: www.galbelcestifocuri.ro

Program de lucru : în fiecare zi lucrătoare între orele 9,00-17,00.

 

Aceste informații sunt prezentate de către GAL pe pagina de internet a GAL-ului www.galbelcestifocuri.ro, iar varianta electronică (suport CD/DVD) și pe suport tipărit, la sediul GAL-ului.

 

Măsura Fonduri disponibile Valoarea maxima nerambursabilă/proiect Stabilită conform M 41.121 sesiunea 2, apelul 2 98.860 Euro 50.000 Euro stabilită în Ședința Comitetului Director al GAL, conform Procesului verbal alședinței nr. 424S/13.12.2013

M 41.312 sesiunea 2, apelul 3 94.385 Euro 50.000 Euro

M 41.421 sesiunea 2, apelul 1 30.000 Euro 30.000 Euro